Al 2019 a casa vam instaurar la costum (un pel rara) de pesar els poals de fems i reciclatge abans de transvasar-ho al contenidor.

D’aquesta manera agafam un poc de consciència i saber quants kilos de residus generam a casa.

Ja hem tancat l’any i aquí està una breu i curiosa retrospectiva.

Situació

Els residus els hem generat dues persones, jo i na Joana. Durant l’any hem canviat algunes rutines.

Jo sempre menj a fora al migdia. Na Joana en canvi es feia dinar a casa però a partir de setembre per canvi de feina també ha passat a dinar fora de casa.

Actualment tenim 4 poals a casa:

  • Vidre
  • Paper
  • Envasos
  • Rebuig

A Sóller de moment no és fa recollida d’orgànic o sigui que el tiram amb el rebuig.

És veu que això canviarà aviat i es farà recollida d’orgànic a part.

Serà d’agrair ja que la majoria del nostre rebuig sembla ser orgànic.

Metodologia

Com a totes les cases anam depositant els residus a dins poals. De manera periòdica buidam aquests poals al contenidor més proper de casa.

El que hem introduït és pesar el poal abans de treure’l de casa.

Al principi emprava un dinamòmetre per pesar maletes però se va acabar la pila de botó i vaig passar a emprar una balança de cuina.

Instruments de mesura

El dinamòmetre tenia L’avantatge que bastava passar la cinta per ansa del poal i estirar. Per contra no pesa bé menys de 1 kg. En aquestes situacions emprava la balança.

La balança requereix posar el poal amb un cert equilibri, colque vegada frisant me va caure el fems enterra ^^'.

La balança només arriba a 5 kg, però no ha estat un problema.

Una vegada pesat el poal sencer descompt el 0.650 kg que pesa el poal buit i apunt la mesura a un full de càlcul.

Emmagatzematge de dades

Les dades és guarden i visualitzen a un full de càlcul de Google Docs: Can Mirany - Sortida Residus.

D’aquesta manera estan accessibles des de el mòbil i no m’he de preocupar de quina és la última versió.

En el full de Dades hi ha una fila per cada vegada que hem tret fems. A les columnes hi ha el tipus del residu.

Dades per columnes

També hi ha gràfics per visualitzar fàcilment les dades i alguns totals.

Per tal de visualitzar o agrupar dades afegeixo fulls addicionals com ara per anys o mesos. Les taules pivotades són útils per fer les agrupacions.

Fulls addicionals

Anàlisi de les dades

Els resultats estan publicats (i es van actualitzant) al full de càlcul mencionat.

També teniu aquí una versió en ODS que inclou els gràfics o una versió en CSV on només hi ha les dades en text pla amb les dades fins al dia de la publicació d’aquest escrit.

Dades residus 2019 apilades

Totals

Al 2019 entre dues persones hem tirat:

Tipus Pes (kg)
Paper 26,17
Envasos 19,55
Vidre 35,95
Rebuig 126,05
Total 207,72

Fulls addicionals

El rebuig suposa un 60.7%. Així doncs la taxa de reciclat és gairebé del 40%.

Del rebuig la majoria és orgànic. Quan s’implementi la recollida separada en tendrem dades.

Si tenim en compte que l’Ajuntament de Sóller paga a la incineradora a 123 €/tonelada podem extreure que la incineració del nostres residus ha costat a l’Ajuntament:

126.05 * 123 / 1000 = 15.50 €

Cosa diferent és el rebut de fems que hem pagat nosaltres ;).

Quan la immobiliària em passi el rebut de fems d’enguany veurem la diferència.

Freqüència de les tretes

Hem tret residus 53 vegades, coincideix a un pic per setmana. No és intencionat, com he comentat el treim quan està ple, de fet si observam les dates veurem que no hi ha cap dia concret.

Tampoc treim tots els residus cada vegada.

El que hem tret més vegades és el rebuig (45), el que menys el vidre (28):

Tipus Tretes/any
Paper 37
Envasos 37
Vidre 28
Rebuig 45
Total 53

Anàlisi per mesos

Si miram el que hem tret mensualment obtenim:

Mes Paper Envasos Vidre Rebuig
01 3.7 2.9 3.4 17.15
02 1.3 2.15 3.1 9.55
03 0.7 1.05 1.85 13.85
04 6.8 2.5 2.5 13.15
05 3.85 1.65 4.25 13.55
06 2.02 1.85 5.25 9.6
07 2 1.6 7.1 11
08 1 0.55 2.5 9.6
09 1.1 1.6 2.5 8.9
10 1.3 1.3 0 4.4
11 0.65 0.9 1.5 7.1
12 1.75 1.5 2 8.2
Total 26.17 19.55 35.95 126.05

El curiós és:

  • La primera meitat de l’any treim més rebuig (na Joana dinava a casa)
  • Els mesos d’estiu (maig, juny i juliol) són els que treim més vidre (se noten les cerveses de botella de vidre estiuenques)
  • El pic de paper de l’abril diria que coincideix amb visites a Ikea, en son les sobres.

Observacions finals

Sembla que l’objectiu és que els pobles de Mallorca reciclin un 50% dels residus. Si a Sóller s’instaura la recollida d’orgànic crec que a Can Mirany podem complir fàcilment aquest objectiu.

Per altra banda veig que la taxa que tenim a casa de reciclat és baixa, entenent que si hem fet l’esforç de pesar el fems que tiram som gent mínimament conscienciada i tot i això fregam justos els objectius fixats per l’administració.

S’ha de tenir en compte que a banda de reciclar és encara més important reduir el total de residus. En aquest sentit estic satisfet, els residus totals són uns 100kg per persona i any, dels quals 60 kg són rebuig. Segons dades publicades a Última hora, aquests 60 kg són la meitat de rebuig per persona dels municipis que menys en produeixen de Mallorca que en tiren 120kg.

S’ha de tenir amb compte també que aquestes mesures són només dels residus generats de casa, l’activitat que feim a fora com menjar a bars i restaurants , evidentment, no figura a les dades recollides.